لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2981901 9001001059 دکمه نويگيشن AU12 , LEXUS-RX , LEXUS-GS , LEXUS-LS ALL 0.0010 14,828 مشاهده جزئیات
2981902 9001001061 دکمه نويگيشن AU12 , PRIUS , PREVIA , CAMRY , FORTUNER , LEXUS-RX , HILUX , PRADO , HIACE , LEXUS-LS , LEXUS-IS , LEXUS-LX ALL 0.7000 33,215 مشاهده جزئیات
2981903 9001001065 دکمه نويگيشن AU12 , COROLLA ALL 0.0030 14,515 مشاهده جزئیات
2981904 9001001070 دکمه نويگيشن AU12 , LEXUS-GS , LEXUS-ES350 , LEXUS-LS , LEXUS-IS ALL 0.0020 14,859 مشاهده جزئیات
2981905 9001001094 دکمه نويگيشن AU12 , LEXUS-RX ALL 0.0010 14,625 مشاهده جزئیات
2981906 9001001122 دکمه نويگيشن AU12 , RAV4 , COROLLA ALL 0.0020 11,460 مشاهده جزئیات
2981907 9001001126 دکمه نويگيشن AU12 , LEXUS-GS ALL 0.0010 20,422 مشاهده جزئیات
2981908 9001003002 دکمه نويگيشن AU12 ALL 0.0010 9,426 مشاهده جزئیات
2981909 9001003003 دکمه نويگيشن AU12 , CAMRY ALL 0.0010 7,426 مشاهده جزئیات
2981910 9001003004 دکمه نويگيشن AU12 , CAMRY ALL 0.0120 7,765 مشاهده جزئیات
2981911 9001003012 دکمه نويگيشن AU12 , LEXUS-LS ALL 0.0010 12,229 مشاهده جزئیات
2981912 9001003013 دکمه نويگيشن AU12 , LEXUS-LS ALL 0.0010 12,229 مشاهده جزئیات
2981913 9001003016 دکمه نويگيشن AU12 , LEXUS-GS ALL 0.0020 12,058 مشاهده جزئیات
2981914 9001003022 دکمه نويگيشن AU12 , YARIS ALL 0.0010 7,829 مشاهده جزئیات
2981915 9001003023 دکمه نويگيشن AU12 , YARIS ALL 0.0010 7,829 مشاهده جزئیات
2981916 9001003024 دکمه نويگيشن AU12 , YARIS ALL 0.0010 13,230 مشاهده جزئیات
2981917 9001003025 دکمه نويگيشن AU12 ALL 0.0020 16,658 مشاهده جزئیات
2981918 9001003026 دکمه نويگيشن AU12 ALL 0.0040 16,721 مشاهده جزئیات
2981919 9001003044 دکمه نويگيشن AU12 , COROLLA ALL 0.0010 11,826 مشاهده جزئیات
2981920 9001003048 دکمه نويگيشن AU12 ALL 0.0010 16,224 مشاهده جزئیات