لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2887642 8966152E01 کامپيوتر تنظيم موتور ECU AU07 , YARIS ALL 0.6710 3,248,726 مشاهده جزئیات
2962014 8059037150 ALL 0.2320 320,576 مشاهده جزئیات
2962015 8096012010 موتور برقي فرمان CA12,AU12 , COROLLA ALL 2.3900 942,859 مشاهده جزئیات
2962016 8100633010 چراغ ترمز وسط - عقب CA12,AU12,CA16 , CAMRY , COROLLA , AURION ALL 0.0800 285,688 مشاهده جزئیات
2962017 8100653011E0 چراغ ترمز وسط - عقب CA12,AU12,CA16 ALL 0.1980 543,964 مشاهده جزئیات
2962018 8101060021 ALL 4.5180 1,508,624 مشاهده جزئیات
2962019 8101060032 ALL 4.6890 1,513,925 مشاهده جزئیات
2962020 8101060042 ALL 4.6830 1,513,740 مشاهده جزئیات
2962021 8101060052 ALL 4.7710 1,204,676 مشاهده جزئیات
2962022 8101060062 ALL 4.7900 1,517,056 مشاهده جزئیات
2962023 8101060072 ALL 4.7500 1,778,693 مشاهده جزئیات
2962024 8101060102 ALL 5.6390 4,675,797 مشاهده جزئیات
2962025 8101060121 ALL 4.4940 1,507,879 مشاهده جزئیات
2962026 8101120030 ALL 1.6000 739,176 مشاهده جزئیات
2962027 8101120050 ALL 1.5960 756,175 مشاهده جزئیات
2962028 8101195408 ALL 0.5720 250,754 مشاهده جزئیات
2962029 8101220010 ALL 2.1500 1,364,971 مشاهده جزئیات
2962030 8101220030 ALL 2.1000 1,381,481 مشاهده جزئیات
2962031 8101220100 ALL 2.3760 1,707,092 مشاهده جزئیات
2962032 8101295430 ALL 0.5700 225,013 مشاهده جزئیات