لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2898119 1603250110 هوزينگ ورودي آب CA12,ES13 , LEXUS-GS , LEXUS-LS ALL 0.5910 257,717 مشاهده جزئیات
2898120 1604120280 رادياتور آب - شماره 2 RX09 ALL 5.8000 3,650,412 مشاهده جزئیات
2898121 1604120290 رادياتور آب - شماره 2 RX09 , LEXUS-RX ALL 5.2000 3,702,495 مشاهده جزئیات
2898122 1604120301 رادياتور آب - شماره 2 RX09 , LEXUS-RX ALL 5.3000 3,815,340 مشاهده جزئیات
2898123 1604120303 رادياتور آب - شماره 2 RX09 ALL 5.8000 2,824,614 مشاهده جزئیات
2898124 1604120312 رادياتور آب - شماره 2 RX09 , LEXUS-RX ALL 6.1500 3,841,692 مشاهده جزئیات
2898125 1604120314 رادياتور آب - شماره 2 RX09 ALL 6.0000 3,398,032 مشاهده جزئیات
2898126 1604120353 رادياتور آب - شماره 2 RX09 , LEXUS-RX ALL 5.6000 3,376,222 مشاهده جزئیات
2898127 1604120370 رادياتور آب - شماره 2 RX09 , LEXUS-RX ALL 6.3000 3,853,681 مشاهده جزئیات
2898128 1604120380 رادياتور آب - شماره 2 RX09 ALL 4.6000 2,755,315 مشاهده جزئیات
2898129 1604121281 رادياتور آب - شماره 2 RX09 , PRIUS ALL 3.5500 1,849,847 مشاهده جزئیات
2898130 1604128370 رادياتور آب - شماره 2 RX09 ALL 4.8000 3,306,638 مشاهده جزئیات
2898131 1604128380 رادياتور آب - شماره 2 RX09 ALL 4.6500 1,697,332 مشاهده جزئیات
2898132 1604128610 رادياتور آب - شماره 2 RX09 ALL 4.6000 2,558,646 مشاهده جزئیات
2898133 1604131480 رادياتور آب - شماره 2 RX09 , LEXUS-RX ALL 5.3000 3,383,658 مشاهده جزئیات
2898134 1604131490 رادياتور آب - شماره 2 RX09 , LEXUS-RX ALL 5.9000 3,402,257 مشاهده جزئیات
2898135 1604131540 رادياتور آب - شماره 2 RX09 ALL 6.3000 2,529,133 مشاهده جزئیات
2898136 1604131550 رادياتور آب - شماره 2 RX09 ALL 7.5000 2,956,199 مشاهده جزئیات
2898137 1604131620 رادياتور آب - شماره 2 RX09 , LEXUS-RX , LEXUS-RX350 ALL 6.0000 3,120,038 مشاهده جزئیات
2898138 1604131740 رادياتور آب - شماره 2 RX09 , LEXUS-RX ALL 5.8000 3,113,837 مشاهده جزئیات