لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2887868 0411138081 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-LS ALL 2.3210 1,156,163 مشاهده جزئیات
2887869 0411138101 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-LS ALL 2.2350 1,179,988 مشاهده جزئیات
2887896 0411150021 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-LS ALL 1.6100 1,542,879 مشاهده جزئیات
2887900 0411150103 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-LS ALL 1.6000 1,100,481 مشاهده جزئیات
2887901 0411150113 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS , LEXUS-LS ALL 2.3600 1,519,980 مشاهده جزئیات
2887903 0411150170 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-LS ALL 2.1000 1,538,008 مشاهده جزئیات
2888275 0411250021 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-LS ALL 1.4260 842,460 مشاهده جزئیات
2888277 0411250103 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-LS ALL 1.5200 839,518 مشاهده جزئیات
2888278 0411250112 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS , LEXUS-LS ALL 2.2200 1,099,678 مشاهده جزئیات
2888279 0411250170 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-LS ALL 1.9400 1,180,828 مشاهده جزئیات
2888752 0435130350 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , LEXUS-LS ALL 1.0090 880,753 مشاهده جزئیات
2888754 0435130491 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , LEXUS-GS , LEXUS-LS ALL 0.9990 814,698 مشاهده جزئیات
2888756 0435130990 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , LEXUS-GS , LEXUS-LS ALL 0.3260 625,684 مشاهده جزئیات
2888787 0435150010 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , LEXUS-LS ALL 0.9930 1,121,355 مشاهده جزئیات
2888788 0435150020 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , LEXUS-LS ALL 0.2880 1,149,408 مشاهده جزئیات
2888789 0435150041 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , LEXUS-LS ALL 0.9660 926,851 مشاهده جزئیات
2888824 0435250010 لوازم کامل تعمير گيربکس RX09 , LEXUS-LS ALL 2.7080 2,860,202 مشاهده جزئیات
2888825 0435250020 لوازم کامل تعمير گيربکس RX09 , LEXUS-LS ALL 2.3400 1,550,511 مشاهده جزئیات
2888826 0435250031 لوازم کامل تعمير گيربکس RX09 , LEXUS-LS ALL 3.3300 1,984,455 مشاهده جزئیات
2889194 0444350010 , LEXUS-LS ALL 0.5920 1,027,126 مشاهده جزئیات