لیست قطعات
ردیف شماره فنی نام قطعه نوع خودرو مدل وزن قیمت جزپیات
2887844 0411131290 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 1.0300 1,401,491 مشاهده جزئیات
2887849 0411131560 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 1.2810 1,026,506 مشاهده جزئیات
2887850 0411131600 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 0.9400 1,458,146 مشاهده جزئیات
2887872 0411138220 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 2.4130 1,842,577 مشاهده جزئیات
2887882 0411146045 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 1.0200 906,593 مشاهده جزئیات
2887887 0411146102 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 1.4390 966,440 مشاهده جزئیات
2887892 0411146230 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 1.2400 1,326,731 مشاهده جزئیات
2887901 0411150113 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS , LEXUS-LS ALL 2.3600 1,519,980 مشاهده جزئیات
2887908 0411150550 واشر کامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 2.0670 2,284,732 مشاهده جزئیات
2888245 0411231350 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 1.2100 836,237 مشاهده جزئیات
2888261 0411238210 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 2.0430 1,796,059 مشاهده جزئیات
2888269 0411246045 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 0.7960 647,102 مشاهده جزئیات
2888273 0411246102 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 1.4260 715,056 مشاهده جزئیات
2888278 0411250112 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS , LEXUS-LS ALL 2.2200 1,099,678 مشاهده جزئیات
2888282 0411250520 واشر نيمه كامل تعميرات اساسي موتور ES06,RX04 , LEXUS-GS ALL 1.9220 2,133,310 مشاهده جزئیات
2888402 0415231080 فيلتر روغن موتور (MANY) , LEXUS-GS ALL 0.0740 69,762 مشاهده جزئیات
2888403 0415231090 فيلتر روغن موتور (MANY) AURION , CAMRY , LEXUS-ES250 , LEXUS-ES350 , LEXUS-NX , ,RAV4 , LEXUS-RX , COROLLA , LEXUS-GS , PREVIA , LEXUS-RX350 0.0760 65,883 مشاهده جزئیات
2888753 0435130361 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , LEXUS-GS ALL 1.0330 880,569 مشاهده جزئیات
2888754 0435130491 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , LEXUS-GS , LEXUS-LS ALL 0.9990 814,698 مشاهده جزئیات
2888756 0435130990 واشر کامل گيربکس اتومات ES06 , LEXUS-GS , LEXUS-LS ALL 0.3260 625,684 مشاهده جزئیات